Bank of Zhengzhou

Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong Island